София. 205 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 28 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, който ще се проведе в периода 15 – 18 май 2019 г. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „2019“ - „Младши съдии“. Едновременно с резултатите са публикувани решенията на казуса по гражданскоправни науки и казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Освен на интернет страницата на ВСС резултатите от писмения изпит, както и решенията на казусите и отговорите на теста са обявени на общодостъпно място в сградата на ВСС (централен вход).
Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“, № 14. На изпита се допуска използване на нормативни актове.
На писменият изпит, който се проведе на 06 април 2019 г., се явиха 594 от общо допуснатите до участие в конкурса 711 кандидати.